“อัญฌณา นาคสุข” (เจ้อัญ) หญิงแกร่งชิงตำแหน่งนายกฯบวกค้าง สานฝันสร้างชุมชนบวกค้างให้เจริญ และยิ่งใหญ่ ออกพบปะชาวบ้าน ขอคะแนนเสียง 28 มีนาคม 2564

3
(2)
image_print

“อัญฌณา นาคสุข” (เจ้อัญ) หมายเลข 2 จิตอาสานักพัฒนาตัวจริง ผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ชูนโยบาย 12 ประการสานฝันบวกค้างให้ยิ่งใหญ่ สมเป็นเมืองเกษตรกรรม มีความหลากหลายทั้งเรื่องเทคโนโลยี ไอที การดูแลผู้สูงวัย คนในชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นางอัญฌณา นาคสุข (เจ้อัญ) ผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง หมายเลข 2 กล่าวว่า ตนเองได้กำหนดนโยบายในการทำงานไว้ จำนวน 12 ข้อ ซึ่งเป็นนโยบายในการรณรงค์หาเสียง คือ

 1. สนับสนุนพัฒนาอาชีพการเกษตรกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสานการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ การจัดการพื้นที่แบบโคกหนองนาโมเดิร์นให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วหน้า
 2. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำมีการขุดลอกลำเหมืองอย่างต่อเนื่องร่วมกับการพัฒนาด้านคมนาคม ถนนหนทาง และระบบไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบทบาทและศักยภาพของ อสม. ในการปฏิบัติงานเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและการใช้ภาษาต่างประเทศ การสนับสนุนการเรียนรู้ระบบอินเทอร์เน็ตให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน
  5 .ส่งเสริมสนับสนุนและก่อตั้งโรงเรียนชราบาลตำบล และ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนากลุ่มแม่บ้านสตรีเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
  6.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ทั้ง วัยเด็กวัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ และวัยชรา ใ ห้มีสุขภาที่แข็งแรง
  7.รักษาอัตลักษณ์คนยองด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานต่อไป
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยการอนุรักษ์ และ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยรถไฟฟ้า
 6. สนับสนุนส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านทุกแขนงและสืบสานหัตถกรรมเพื่อนำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนต่อยอดได้
  10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ เก็บขยะการขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี
  11 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ อปพร. และจัดทำกล้องวงจรปิด CCTV และป้ายจราจรอย่างทั่วถึงครอบคลุมเพื่อรักษาความเรียบร้อยเฝ้าระวังความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน
  12.ส่งเสริมสนับสนุนพิธีการประจำเทศบาล การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆให้มีความพร้อมและเพียงพอในการบริการประชาชน
  นางอัญฌณา นาคสุข (เจ้อัญ) ผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง หมายเลข 2 กล่าวอีกว่า ถงเวลาแล้วทีเทศบาลตำบลบวกค้างจะต้องเปลี่ยนแปลงให้มีความเจริญก้าวหน้า พัฒนากว่าที่เป็นอยู่ ตนเองจึงอาสาลงสมัครตำแหน่งนายกเทศนตรีตำบลบวกค้างในครั้งนี้ตนเองมีความพร้อมและตั้งใจในการทำงานเพื่อจะพัฒนาตำบล ชุมชนบวกค้างให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในเรื่องสาธารณุปโภค อุปโภค ความสงบสุข การศึกษา การพัฒนา การส่งเสริมอาชีพ การท่องเที่ยว ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้านและชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนการติดตั้งกล้องวงจรปิด จึงขอให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง ลงคะแนนเสียงให้กำลังใจตนเองในการสมัครตำหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบกค้างจนได้รับคะแนนเสียงอย่าางท่วนท้น เพื่อจะได้เข้าไปบริหารงานเทศบาลอย่างเต็มความสามารถ
  ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ทางเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ดำเนินการติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีการประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง 2 เขต จำนวน 17 หน่วย ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบวกค้าง ทั้งนี้การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการอำเภอสันกำแพงและสำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้างหรือสถานที่เลือกตั้ง (หน่วยเลือกตั้ง) และสามารถเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 3 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 2

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »