สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา จัดอบรมสร้างความรู้ให้นายจ้าง

0
(0)
image_print

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสถานประกอบการ นายจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอ เอราวัณพังงา อ.เมืองพังงา

ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานเพื่อนบ้าน ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน การขอรับใบอนุญาตทำงาน ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานแบบ MOU 3 สัญชาติ และมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาพังงา มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เช่น การขออนุญาตทำงาน การต่อใบอนุญาตและขั้นตอนการจัดทำเอกสารรับรองบุคคลของแรงงานต่างด้าว, สิทธิประโยชน์และการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม, การตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข, ข้อกฎหมายที่สำคัญตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 การตรวจลงตราและการตรวจอัตลักษณ์บุคคล, การจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร เป็นต้น


ทั้งนี้ จังหวัดพังงามีนายจ้างหรือสถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา จำนวน 7,325 ราย แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน จำนวน 25,646 แยกเป็น สัญชาติเมียนมา จำนวน 25,060 คน สัญชาติลาว จำนวน 486 คน และสัญชาติกัมพูชา จำนวน 100 คน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »