แถลงนโยบาย สภาเทศบาลแม่ริม หวิดไปไม่รอด ตั้งกระทู้ถาม “อำไพพรรณ” กรณีพาดพิงเป็นสภากบในกะลา ก่อน ชี้แจงเป็นสิทธิส่วนบุคคล ถ้าสร้างความเสียหายให้ฟ้องตามกฎหมาย อย่าเล่น การเมืองในสภา แถลงนโยบายพัฒนา 5 ด้าน เน้นมีส่วนร่วม-ทำประชาพิจารณ์ หวังพัฒนาเทศบาลดีขึ้นเป็นรูปธรรมอีก 4 ปีข้างหน้า เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้

0
(0)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่เทศบาลตำบล (ทต.) แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม เป็นประธานเปิด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เพื่อรับรองรายงานประชุม
สภาเทศบาลครั้งแรก วันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ก่อนนายสุรพงษ์ อำภา สมา
ชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) กลุ่ม 9 พัฒนา ได้กระทู้ถามต่อนายสุวัตถิ์ กรณีนางอำ
ไพพรรณ ทับทอง นายก ทต.แม่ริม ได้โพสต์ข้อความลงเฟชบุ๊ค วันที่ 8 มิถุนายน
ที่ผ่านมา กรณีพาดพิงนายสุวัตถิ์ เลื่อนประชุมสภา เพื่อให้นางอำไพพรรณ แถลง
นโยบายพัฒนาท้องถิ่น จากวันที่ 11 มิถุนายน ออกไปอีก 10 วัน เป็นวันที่ 21
มิถุนายนแทน พร้อมพาดพิงสภาเป็นกบในกะลา ทำให้นายสุวัตถิ์ และสภาได้รับ
ความเสียหาย โดยมี ส.ท.เข้าร่วม 12 คน ครบองค์ประชุม โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่ว
โมง

ทั้งนี้นางอำไพพรรณ ได้ตอบกระทู้ดังกล่าวในสภาว่า ไม่มีคำชี้แจงถึง 2 ครั้ง ทำ
ให้บรรยากาศประชุมค่อนข้างตึงเครียส ทำให้ ส.ท.กลุ่ม 9 พัฒนาได้หยิบประ
เด็นดังกล่าวอภิปรายเป็นระยะ ส่งผลการแถลงนโยบายของนางอำไพพรรณ ล่า
ช้าไปอีกเล็กน้อย ต่อมานางอำไพพรรณ ได้ชี้แจงต่อสภาเพิ่มเติม ว่า เป็นสิทธิ
ส่วนบุคคลที่สามารถเขียนอะไรในเฟชบุ๊คตนเองได้ หากสร้างความเสียหายหรือ
มีผลกระทบต่อสภา ให้ดำเนินการฟ้องตามกฎหมาย แต่อย่าเอาการเมืองมาเล่น
ในสภา เพราะประชาชนเป็นผู้เสียประโยชน์จากการประชุม และแถลงนโยบาย
ของผู้บริหารดังกล่าว ทำให้นายสุวัตถิ์ และ ส.ท.ในสภาต้องยุติเรื่องดังกล่าว เพื่อ
ให้นางอำไพพรรณ ได้แถลงนโยบายต่อสภาตามลำดับ โดยให้นางอำไพพรรณ
ชี้แจงเรื่องดังกล่าวในการประชุมสภาคราวหน้าอีกครั้ง

จากนั้นนางอำไพพรรณ ได้แถลงนโยบายต่อสภาว่า ได้กำหนดแนวทางพัฒนา
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเชียงใหม่ และวิสัยทัศน์
การพัฒนาของ ทต.แม่ริม ตามลำดับ โดยชูนโยบายพัฒนา 5 ด้าน คือ พัฒนา
บ้านเมืองให้เป็นเมืองสะอาด ให้เป็นเมืองปลอดภัย ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่
คุณภาพชีวิตที่ดี และให้เป็นทันสมัย หรือสมาร์ทซิตี้ บนพื้นฐานการประหยัด
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการมี
ส่วนร่วมประชาชน

นอกจากนี้ให้ความสำคัญเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน ได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ พร้อมทำประชาพิจารณ์ คาด
หวังการพัฒนาเทศบาลตามวาระ 4 ปี จะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ภายใต้พลัง
ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงจาก ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ดัง
นั้นหวังสภา และ ส.ท. ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชน ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและ
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้า
หมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมมากที่สุด

ภายหลังนางอำไพรรณ ได้แถลงนโยบายแล้ว สภาได้คัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนา ทต.แม่ริม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.แม่ริม
และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.แม่ริม ตามลำดับ โดยถ่าย
ทอดผ่านวงจรปิดให้ประชาชนได้รับฟังการประชุมและแถลงนโยบายดังกล่าว
ที่อยู่ด้านหน้าเทศบาลด้วย

ภาพ/ข่าว.นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »