กลุ่มสันกำแพงก้าวหน้า ชูนโยบาย 9 ข้อ ” ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง “ออกเดินรณรงค์หาเสียงพบปะประชาชน

0
(0)

กลุ่มสันกำแพงก้าวหน้า ชูนโยบาย 9 ข้อ ” ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง “ออกเดินรณรงค์หาเสียงพบปะประชาชน ในการลงสมัครนายกเทศบาลตำบลสันกำแพง และสมาชิกสภาฯ
นายอนันต์ สุคันธรส ผู้สมัครตำหน่งนายกเทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 3 พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาฯเทศบาลตำบลสันกำแพง ออกรณณงค์หาเสียงโค้งสุดท้าย แบบเคาะประตูบ้าน ขอคะแนนเสียงลงรับเลือกตั้ง มั่นใจได้รับชัยชนะ จากประชาชนคนตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายอนันต์ สุคันธรส ผู้สมัครตำหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง หมาเลข 3 “กลุ่มสันกำแพงก้าวหน้า “ได้ออกรณรงค์หาเสียง และเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า ในการลงสมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีคำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น ตนเองและทีมผู้สมัครสมาชิกฯเทศบาลตำบลสันกำแพง มีความตั้งใจในการเข้าไปบริหารงานเทศบาลตำบลสันกำแพง จึงได้กำหนดนโยบายในการหาเสียงไว้ จำนวน 9 ข้อคือ


1 ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
2 ด้านสังคมเชิงสวัสดิการสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการชุมชนทุกช่วงวัย สนับสนุนกิจกรรมโครงการทุกกลุ่มองค์กรในชุมชน
3.โครงการพื้นฐานทั่วถึง พัฒนาขยายไฟฟ้า แสงสว่าง ให้ทั่วถึงทุกชุมชน ตลอดจนถนน หนทางในการสัญจรไปมาให้เกิดความปลอดภัย ระบบน้ำอุปโภค บริโภค
4.ด้านสาธารณสุขเชิงรุก ดูแลกลุ่มเปราะบางในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลสนับสนุนกิจการโครงการของ อสม.ให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริการประชาชนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาล

 1. ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นคุณ พัฒนาระบบระบายน้ำในชุมชนเพื่อป้องกันน้ำท่วมพัฒนาที่รกร้างว่างเปล่าที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมโครงการพัฒนาคัดแยกขยะครบวงจรเพื่อลดปัญหาขยะ เป็นต้น
  6 ด้านวัฒนธรรมเชิงวิถีส่งเสริมให้มีการทนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมส่งเสริมสนับสนุนโครงการ บ้าน/วัด/โรงเรียน/บวรส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มมูลคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นป่าชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 2. ด้านการศึกษาตลอดชีพพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการระหว่างโรงเรียนในชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั่วถึ
  8 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเชิงบูรณาการสนับสนุนส่งเสริมให้มีศูนย์ความร่วมมือท้องถิ่นท้องที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน พัฒนาศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของเทศบาลสู่ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านสนับสนุนส่งเสริมให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ในจุดเสี่ยงทุกชุมชนสนับสนุนส่งเสริมการบริการกู้ชีพกู้ภัยให้รวดเร็วและทั่วถึง
 3. โครงการเทศบาล”สีขาว”บริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลชุมชนต้นแบบการจัดการเป็นเลิศ
  ซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้เป็นนโยบายหลักในการทำงานเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงให้ก้าวไกล มีความเป็นเลิศทั้งเรื่องเศรษฐกิจ รากฐานของชีวิตความเป็นอยู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี ภูมิทัศ์ที่สวยงาม จึงขอให้ประชาชนคนตำบลสันกำแพงไว้วางใจลงคะแนนให้กับตนเองหมายเลข 3 และทีมงานผู้สมัครสมาชิกฯดังกล่าว
  สำหรับเทศบาลตำบลสันกำแพง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 22.714 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชน ดังต่อไปนี้ ตำบลสันกำแพง รวม 12 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ประกอบด้วย บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ,บ้านป่าเหว หมู่ที่ 2 บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 บ้านต้นโชค หมู่ที่ 4 ,บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 5 ,บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 , บ้านกาด หมู่ที่ 7 ,บ้านสันใต้ตอนล่าง หมู่ที่ 8, บ้านสันใต้ตอนบน หมู่ที่ 9 ,บ้านสันไร่ หมู่ที่ 10, บ้านน้อย หมู่ที่ 11, บ้านออก หมู่ที่ 14 แล ะชุมชนสันกำแพงปาร์ควิลล์
  ตำบลทรายมูล รวม 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ,บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่ 2 ,บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ,บ้านสันโค้งเก่า หมู่ที่ 4 ,บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5, บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 6,บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7
  ตำบลแช่ช้าง รวม 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6,บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 , บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8 มีประชากรทั้งสิ้น 17,859 คน แยกเป็น ชาย 8,321 คน หญิง 9,538 คน
  ///////////////////////////
  นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่ /รายงาน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »