ลำปาง – อาตมาจะไม่ทน..!! ยื่นหนังสือร้องผู้ตรวจการฯคัดค้านการยุบโรงเรียนไม่คืบหน้า.

4.2
(5)
image_print

ชาวบ้านทุ่งโป่งยื่นหนังสือร้องผู้ตรวจการแผ่นดินฯ ทวงคืนโรงเรียนให้เด็กๆ ขออุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของ สพฐ. เขต 3 หลังมีคำสั่งให้ยุบโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ไปรวมกันโรงเรียนบ้านแพะ .

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ที่บริเวณโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ตำบลดอนไฟ อำเภแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยชาวบ้าน หมู่บ้านทุ่งโป่ง หมู่ 1 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง นำโดย พระสมชาติ ญาปญโญ วัดทุ่งโป่ง ได้เดินทางไปยื่นหนังสือขออุทธรณ์คำสั่งการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคัดค้านคำสั่งของ สพฐ. เขต 3 ถึงผู้ตรวจการแผ่นดินฯ โดยมีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจตรี กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ มารับหนังสือฯจากกลุ่ม หลังมีคำสั่งให้ยุบโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ไปรวมกันโรงเรียนบ้านแพะ เป็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบรวมทุกชั้น โดยโรงเรียนบ้านแพะเป็นโรงเรียนหลักและโรงเรียนทุ่งโป่งเป็นโรงเรียนมารวม สำหรับที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารและหลักฐานสำคัญของทางราชการทุกประเภทของโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านแพะ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องจากบ้านทุ่งโป่งหมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองปาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 กรณีการยุบรวมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งไปโรงเรียนบ้านแพะ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการขอมติประชาคมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ระบุว่าโรงเรียนบ้านดอนแก้วและโรงเรียนบ้านน้ำจำก็จะไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนบ้านแพะ แต่ในข้อเท็จจริง 2 โรงเรียนดังกล่าวไม่ได้ทำแผนไปเรียนรวมแต่ประการใด

ดังนั้นประกาศดังกล่าวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งจึงขอให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 ทบทวนมติที่ประชุมและยกเลิกประกาศการรวมสถานศึกษาดังกล่าว และขอให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 เพิกถอนคำสั่งรวมโรงเรียนภายใน 30 วันหากไม่ดำเนินการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชาวบ้านในชุมชนจะใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป.

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.2 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 5

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
3.5 (2 votes)

Leave a Reply

Translate »