นายกอบต.นาจักรพ้นจากตำแหน่งตามลักษณะต้องห้ามเลือกใหม่ 4ส.ค.67

3
(2)
image_print

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่อำเภอเมืองแพร่ โดยนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ พร้อมคณะกรรมการเงได้วินิจฉัยให้ น.ส. สุธีรา พณะพล นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลนาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 58/1 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 39 (4) และมาตรา 50 (4) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ทำให้ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรสิ้นสุดลงตามมาตรา 64( 4) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงเป็นเหตุให้ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และอาศัยตามอำนาจในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดแพร่ จึงได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ในวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ 4 สิงหาคม 2567 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น ไม้เว้นหยุดราชการ สถานทีเปิดรับสมัคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่-///

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 3 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 2

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »