กกต. แพร่เผยชื่อสว.ระดับจังหวัด ของจ.แพร่จาก 20 กลุ่มสาขาอาชีพ 39คนลุ้นต่อระดับประเทศ

0
(0)
image_print

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัดในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 นั้น โดยนายชนวิท พิมพิลา ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัดของจังหวัดแพร่ จำนวน 20 กลุ่มสาขาอาชีพ รวม 39 คน โดยทั้งหมด จะได้ไปต่อในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ต่อไป

สำหรับรายชื่อ มีดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ พ.ต.ท. ณภัทรชนม์ พงศ์ราษีตยกุล , นายสุพิชญ์ชาญ โพธิ์งาม กลุ่ม 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายประหยัด เสนวิรัช , พ.ต.อ. วรการ ป้องกัน
กลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาหรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่นายสุทิน แก้วพนา , นายสมศักดิ์ เจริญคำ
กลุ่ม 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาลเภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายบวรภัท ไล้เลิศ , นางภาริน ธนนทวีกุล
กลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายอุดม ดอกแสง , นายทวน วงค์เจริญ

กลุ่ม 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นางสุนันทา ใบแก้ว ,นายสุทธิกานต์ นำลอง
กลุ่ม 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายศุภชัย กัลยา , นายณรงค์ชัย อิสริยไชย กลุ่ม 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายยงยุทธ สร้อยโมรี , นายสุพจน์ กึกก้อง
กลุ่ม 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายเวธิต สุนทรญาติ , นางศิวนันห์ จิรกุลธนินโชตน์
กลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9 ได้แก่ น.ส. สวิตตา ลือซาคำ , น.ส.สุทธินี ณ เชียงใหม่

กลุ่ม 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพต้านการท่องเที่ยว อันไต้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ น.ส.กฤษฎนันต์ ทองวิภาวรรณ์ , นายจีรศักดิ์ มีคลัง กลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายสุรชัย กรรณิกา
กลุ่ม 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ น.ส.โสภิตา กฤตาวรนนท์ , พ.อ. อนุรัตน์ อินกัน กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี ได้แก่นางวัลลภาภรณ์ นุมานิต , นางนารีย์ ใจดี

กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่นายนิธิพล สิงห์คาน , นายบุญยาม เสาจันทร์
กลุ่ม 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นางศุภวัลย์ ศุภศิริ , นายจักรวาล แก้ววังทุ่ง กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายสามชาย พนมขวัญ , นายวุฒิไกร ผาทอง กลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายกฤติวัฒน์ กิตติกาญจนวัฒน์ , นายอดิศร ถิ่นทิพย์
กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ ส.อ. ไซยยันต์ เหมาะดี , นายโกวิทย์ วงษ์ไพฑูรย์
กลุ่ม 20 กลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล , นายณัฐชนนท์ พรรัตนอนันต์จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ได่นับเลือกเแน สว.จ แพร่จะไปคัดเลือกในระดับประเทศวันที่26มิถุนายน 2567///

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »