อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักสูตสถานศึกษา (กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปรับสภาพนักเรียนใหม่)

0
(0)
image_print


เมื่อ เวลา 09.00 น.ของ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 9 ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นาย ดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักสูตสถานศึกษา (กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปรับสภาพนักเรียนใหม่) นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4 และนักเรียนที่ย้ายระหว่างศึกษาช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.2,ม.3,ม.5,ม.6) ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว
โดยมี นายเสกสรรค์ สนผา ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับในการจัดในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด นักเรียนเข้าใหม่ได้รู้จักกฎ ระเบียบ รวมไปถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานเป็นทีมและมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถ ปรับตัวเข้าได้กับสังคมได้อย่างมีความสุข
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 0612928668

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »