กกต.ประกาศรับสมัครสว.วันที่20-24พ.ค.67เลือกระดับอำเภอ9 มิ.ย.67

5
(3)
image_print

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว 91/2567 วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2567
ว่า

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567นั้น
วันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเสนอ ดังต่อไปนี้

 1. กำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567ถึงวันที่
  24พฤษภาคม 2567ระหว่างเวลา08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือก
  ระดับอำเภอกำหนด (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 2. กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้
  2.1 วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567
  2.2 วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567
  2.3วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567
  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการ
  คณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว
และจะถอนการสมัครไม่ได้ โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร (สว. 2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3)
และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4)
ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ) ทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับ
กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต)
////

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 3

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »