“อัศนี” นายกนครเชียงใหม่ แถลงนโยบาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่วันแรก ชูพัฒนาเมือง 9 ด้าน เล็งฟื้นถนนคนเดิน 4 แขวง สร้างงาน-รายได้ ท้องถิ่น หวังฟื้นเศรษฐกิจรากฐาน-ท่องเที่ยวชุมชน

0
(0)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ นางบงกช ตุวานนท์
ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสา
มัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุม ก่อนให้นายอัศนี
บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้แถลงนโยบายพัฒนาเมือง
ก่อนเข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ วันแรก มีนายไทณ์
โรจน์รัตนจินดา นายสุนทร ยามศิริ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ และ
น.ส.รัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตร
โกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)
24 คนเข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้ นายอัศนี ได้แถลงนโยบายการบริหารในวาระ โดยสรุป 9 ข้อ ดังนี้

 1. ด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ด้านสังคมและคุณ
  ภาพชีวิต 3. ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ 4. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 5.
  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
  ล้อม 7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 8. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  และสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 9. ด้านการบริหารจัด
  การองค์กร ภายใต้การบริหารแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล การมี
  ส่วนร่วม และตรวจสอบได้

นายอัศนี ให้สัมภาษณ์ว่า นโยบายดังกล่าว สามารถปฏิบัติได้ภายใต้การ
บริหารจัดการาแบบบูรณาการ โดยทำงานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริ
หาร และข้าราชการ เพื่อเป็นเอกภาพ หรือทิศทางเดียวกัน ไม่แบ่งฝ่าย
ภายใต้ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเทศบาล มีรายได้เฉลี่ย
ปีละ 1,600 ล้านบาท ช่วงโควิดระบาด ปี 62-63 รายได้ลดเหลือเพียง
1,300 ล้านบาท หายไป 300 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการลด
ภาษีที่ดินและโรงเรือน 90 % ซึ่งเทศบาลมีรายจ่ายประจำ 28-29 %
ซึ่งไม่เกิน 40 % ของรายได้ ทำให้มีเงินสะสมเหลืออยู่พอสมควร ดัง
นั้นต้องบริหารจัดการ ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประสิทธิ
ภาพมากที่สุด

นอกจากนี้จัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการและงบประมาณ
ที่มีอยู่ให้สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย โดยลดโครงการแผนงาน
ที่ไม่จำเป็นหรือฟุ่มเฟือย เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
โควิด พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย 70 %
ที่สำคัญมีนโยบายสร้างงานและรายได้สู่ชุมชน โดยเฉพาะถนนคนเดิน
หรือพื้นที่จำหนายสินค้า 4 แขวง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและท่อง
เที่ยวชุมชนด้วย

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »