สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน การปฎิบัติงานไฟป่า ตามโครงการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2

0
(0)
image_print

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
นายบัณฑูร สุนทรสมบัติ นายอำเภอนาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า โดยมี นายต่อพงศ์ จันโทภาส ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า พร้อมด้วย นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 , นายปัญญา เนื่องจากจ้อย ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริ สบอ.13 (แพร่) , นายธานี ฉางวัง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานศรีน่าน , นายเจตน์ อิ่มใจ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน , นายสุนิเวศ หมื่นสันหัวหน้าชุดปฏิบัติการ พิเศษดับไฟป่า , นายศักดิ์ชรินทร์. สุรารักษ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลก เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน , นายจวน จันเครื่อง ปลัดอำเภอเวียงสา , นางสาววรนัน กันทะมัง ปลัดอำเภอนาหมื่น กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชนในหมู่บ้านในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน  ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  และการใช้อุปกรณ์ในการดับไฟป่า ตลอดจนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี

นายบัณฑูร สุนทรสมบัติ นายอำเภอนาน้อย กล่าวว่า การประชุมและฝึกอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่อาศัยติดเขต/รอบแนวเขตใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา จิตอาสา/เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชุมโครงการประชา
สัมพันธ์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและมอบนโยบายฝึกอบรมโครงการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ในวันนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและการป้องกันควบคุมไฟป่าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และเป็นผู้อยู่อาศัยอยู่รอบแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตลอดจนวิธีการดับไฟป่า    การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการดับไฟป่าการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิ
ภาพมากที่สุด ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้อาศัยอยู่รอบๆแนวเขตป่าอนุรักษ์ นับได้ว่า มีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการปัญหาไฟป่า ในพื้นที่ ได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้จากวิทยากรให้ได้มากที่สุด เพื่อนำเอาความรู้และแนวทางปฏิบัติจากการประชุมกลุ่มของผู้เข้าประชุมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งอาจช่วยยับยั้งหรือสามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างยั่งยืน         

นายต่อพงศ์ จันโทภาส ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM2.5) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน สร้างแนวร่วมในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกสร้างจิตสำนึก/สร้างการรับรู้สาเหตุและปัญหาจากกปัญหาไฟป่า หมอกควันในระยะยาวและการประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นการสรุปถอดบทเรียนของการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในปี 2568 ให้ดีขึ้นต่อไป

@@@@@@@@@@@@

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น 

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »