ทต.ช่อแฮจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

5
(1)
image_print

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ แพร่โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ผู้อำนวยการรพ.สต.ตำบลช่อแฮ-ป่าแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้าน อสม.ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนและสร้างความร่วมมือในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในครัวเรือน สถานศึกษา สถานที่ราชการ วัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุและพ่นสารเคมี และเทศบาลตำบลช่อแฮ ยังได้มีการให้ความรู้มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรคได้แก่ ๑ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายพักอาศัย ๒.เก็บขยะและเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๓. เก็บน้ำ ให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ให้เปลี่ยนน้ำทุก ๗ วัน หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ หรือใส่ทรายทีี่มีฟอสฆ่าลูกน้ำยุงลาย หร้อมให้ความรู้แผ่นพับ แจกยาทากันยุง แจกทรายที่มีฟอสแก่ประชาชนในพื้นที่////

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »