“บิ๊กตุ้ย “ผบช.ภ.5 ประธานเปิดสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ส่งเสริมให้เกิดแนวทางการดำเนินกิจการสหกรณ์บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

0
(0)
image_print


เชียงใหม่ /ที่​ห้องประชุมวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 / ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 เปิดการสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 “การเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ประจำปี 2567” โดยมี พันตำรวจเอก ชวลิต คชหิรัญ เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัดปฏิบัติหน้าที่เลขานุการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 กล่าวรายงาน​
ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดยการรวมตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 จำนวน 12 สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิกสร้างเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตรที่มีความเข้มแข็งเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดำเนินกิจการสหกรณ์ตลอดจนข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้เกิดแนวทางการดำเนินกิจการสหกรณ์บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลสร้างสัมพันธภาพอันดีและความเอื้ออารีระหว่างกัน ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 จึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “การเชื่อมโยงเครือชายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ประจำปี 2567” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์​ที่เป็นสมาชิกชมรมได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันให้เกิดขึ้น อันจะส่งผลที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 / ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 กล่าวว่า การเปิดสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ประจำปี 2567” โดยมีชมรมสหกรณ์ทั้ง 12 แห่งที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเข้าร่วมการสัมมนาด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ, พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์, พล.ต.ท.มนตรี  สัมบุณณานนท์, พล.ต.ท.ประหยัชว์  บุญศรี และอดีตผู้บังคับบัญชาอีกหลายท่านที่ให้เกียรติร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจในพื้นที่ภาค 5 จะเข้มแข็งและสร้างความมั่นคง เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน นอกจากนั้นแล้วยังจะขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติอีกด้วย
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงนโยบายของท่าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร. และข้อสั่งการของท่าน พล.ต.ท.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้สั่งการในการประชุมบริหาร ตร.เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาให้ทุก บช. ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ในสังกัดดำเนินการ ลดอัตราดอกเบี้ยลงให้เหลือในอัตราดอกเบี้ยร้อยละไม่เกิน 4.75 ให้กำหนดอัตราค่าเฉลี่ยคืนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15  และให้กำหนดอัตราผลตอบแทนของกรรมการรวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปีต่อคน โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกสหกรณ์ทราบซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ถือว่าเป็นการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ไม่ต้องรับภาระอัตราดอกเบี้ยมากกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้อื่น และมีเงินรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย สามารถดูแลครอบครัวและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เมื่อข้าราชการตำรวจดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ก็จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย.
//////////////////////
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »