ม.แม่โจ้ ร่วมกับ มช. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ MST41 เปิดเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์

0
(0)
image_print

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “The 41st International Conference of The Microscopy Society of Thailand (MST41)” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล (รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และ ศาสตราจารย์ ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย (MST) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่มุ่งเน้นการนำเสนอ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์ ร่วมกับงานด้านวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์ ซึ่งนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และพนักงานจากภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศทั่ ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและบูรณาการองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต./////////// นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »