องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำปาง

0
(0)
image_print
 🚩รับสมัครคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

❇️คุณสมบัติ❇️
1️⃣เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นคำขอ)
2️⃣เป็นนักเรียนผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน
3️⃣ เป็นนักเรียนผู้ยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาส
4️⃣ ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
5️⃣ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันนี้ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ เช่น เงินทุนยากจนพิเศษเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ), เงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในปีการศึกษา 2566

 ✳️เงื่อนไขการรับความช่วยเหลือฯ

✅ผู้มีสิทธิ์รับการให้ความช่วยเหลือต้องเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน กำพร้า หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส
✅เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกระดับขั้นต้องศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ
✅นักเรียนจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เคารพและรักษา กฎระเบียบของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน หากกรณีเกิดความเสียหายในด้านความประพฤติของนักเรียนจะหมดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือในครั้งต่อไป

✅ครอบครัวของนักเรียน ต้องนำเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้ความช่วยเหลือใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนเท่านั้น

🚩หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาฯ
💠ระดับอนุบาล ไม่เกินภาคการศึกษาละ 1,000 บาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 2,000 บาท/คน
💠ระดับประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละ 1,000 บาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 2,000 บาท/คน
💠ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละ 2,000 บาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 4,000 บาท/คน
💠ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละ 3,000 บาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 6,000 บาท/คน

💠ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกินภาคการศึกษาละ 3,000 บาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 6,000 บาท/คน

💥💥การรับสมัคร💥💥
ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอรับการช่วยเหลือฯได้ที่

  1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  2. หรือดาวน์โหลดแบบขอรับความช่วยเหลือฯ ได้ที่ https://www.lp-pao.go.th หรือเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

🚩🚩การยื่นใบสมัคร🚩🚩

ยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือฯ พร้อมหลักฐาน/เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือฯ ที่โรงเรียนของผู้ขอรับความช่วยเหลือฯ และให้ทางโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และรวบรวมเอกสารฯ ยี่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มายัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 621 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร) ได้ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม -7 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

📣📣📣ประกาศผลการคัดเลือก
ตรวจสอบรายชื่อนักรียนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือฯ เดือนกรกฎาคม 2567

  • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
    ทางเว็บไซต์ https://www.lp-pao.go.th

ทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

🌸โปรดสแกน QR Code ตามภาพที่ปรากฎ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน
📳สอบถามข้อมูลได้ที่ 054-237600 ต่อ 7662 ในวันและเวลาราชการ

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »