จังหวัดแพร่จัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่

3.6
(5)
image_print

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเด่นชัยเข้าร่วมประมาณ 200 คน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน ได้เสนอโครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนจังหวัดแพร่ ซึ่งจังหวัดแพร่พิจารณาเสนอพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งหอดูดาวในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่พวก อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วงเงินประมาณการจำนวน 230 ล้านบาท

ดร. ศรัณน์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่า เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจากอดีตสู่ปัจจุบันทั้งการคำนวณเวลา ฤดูกาล การก่อสร้างโบราณสถานต่างๆทั้งความเชื่อ + เทคโนโลยี ดาราศาสตร์นั้นเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีการวิจัยและพัฒนา เป็นการกระจายโอกาสให้เข้าถึงคนทั้งประเทศจากสถาบันดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนไปแล้ว 5 แห่งคือที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายหลักการของหอดูดาวภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น , สนับสนุนการบริการวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชน , สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา , เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค โดยเป็นการกระจายโอกาสสู่ประชาชนเด็กและเยาวชนในพื้นที่

นอกจากนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ โดยหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนยังมีการวิจัยการวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่เหมาะสมแก่ชาวจังหวัดแพร่ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยสถาบัยวิจัยดาราศาสตร์มีความห่วงใยสองเรื่องที่มีผลกระทบ คือแสงสว่างจากไฟสีเหลืองของทางหลวงจากเด่นชัยไปทางตำบลไทรย้อย และปัญหาไฟป่าในพื้นที่ ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขและป้องกันได้

ด้านนายปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานสภาหอการค้าจังหวัดแพร่กล่าวว่า ประโยชน์ที่ชาวอำเภอเด่นชัยจะไดรับนั้นคือ ระบบเศรษกิจในภาพรวม ทั้งการค้าขาย การจ้างงาน ในพื้นที่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีของประชาชนในพื้นที่ เกิดแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในการรักในวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้กระบวนการทำประชาพิจารณ์ดังกล่าวถือว่าประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างโครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนจังหวัดแพร่ ในพื้นที่ของอำเภอเด่นชัย โดยพร้อมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.6 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 5

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

Translate »