อบจ.เชียงใหม่ จัดงานประชาสัมพันธ์ผลงานภายหลังรับรางวัล อปท.บริหารจัดการดีปี 2564

0
(0)
image_print

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเอกชน ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ที่ว่า “จะนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้เพื่อการบริหารงานให้ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และมีความสุจริตโปร่งใสในทุกขั้นตอน”

ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยกย่องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2564 รางวัลที่ 1 ประเภทโดดเด่น ซึ่งได้รับเงินรางวัล มูลค่า 3,500,00 บาท นับเป็นรางวัลของความมุ่งมั่นของการปฏิบัติราชการและผลสำเร็จของภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส่งผล ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสืบไป

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังที่ได้รับโอกาสให้เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน ในฐานะผู้บริหารองค์กรอันทรงเกียรติแห่งนี้ ร่วมกับคณะผู้บริหารตลอดจนคณะที่ปรึกษาทุกท่าน โดยมีสัญญาประชาคมเป็นคำแถลงนโยบาย
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ใน 8 ด้าน เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญที่สุดคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน ผมรู้สึกยินดี และภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่การปฏิบัติราชการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดความคุ้มค่า ยังประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนในวงกว้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กระนั้นก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ก็มุ่งมั่น ทุ่มเททุกสรรพกำลังปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนด้วยดีเสมอมา ดังคำแถลงนโยบายฯ ที่ว่า “จะนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้เพื่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และมีความสุจริตโปร่งใสในทุกขั้นตอน”

และในวันนี้ ด้วยวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติดำรงร่วมกันมา ได้เริ่มรังสรรค์ผลงานตามนโยบายให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้ว ดังเช่นที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยกย่องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2564 รางวัลที่ 1 ประเภทโดดเด่น อันเป็นการสำทับรับรู้ถึงความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ ตลอดจนยอมรับถึงผลสัมฤทธิ์ของภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวสืบไป ผมขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วน สื่อมวลชนทุกแขนงที่นำเสนอข่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ประชาชนได้รับรู้ รับทราบถึงการทำงาน การบริหาร การจัดการ และพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกท่าน ในโอกาสต่อๆไป

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษ​ณ์ต่อสื่อมวชนในตอนท้ายว่า​ ในส่วนของความคืบหน้าการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก เพื่อฉีดให้ประชาชนนั้น อบจ.ได้ประสานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก จำนวน 60,000 โดส ในราคาทุน วงเงิน 70 ล้านบาท เพื่อฉีดให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเป็นการจัดหาเพิ่มเติม จากวัคซีนที่ทางจังหวัดดำเนินการอยู่แล้ว โดยฉีดให้ประชาชนไปกว่า 40 % แล้ว จากเป้าหมายที่ขอฉีดวัคซีน 1.2 ล้านคน จากประชากรกว่า 1.6 ล้านคน ซึ่งทางคณะผู้บริหาร จะขออนุมัติสภา อบจ. เพื่ออนุมัติจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวในสัปดาห์หน้า
ซึ่งทางสภาอบจ. เคยอนุมัติวงเงินจัดซื้อวัคซีน รวม 260 ล้าน ก่อนจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่าจากสภากาชาดไทย 100,000 โดส วงเงิน 110 ล้านบาท เพื่อฉีดให้ประชาชน 5 กลุ่มเสี่ยง ช่วงตุลาคมนี้ โดยในการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่าจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติมในครั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก่อน จากนั้นจะได้นำวัคซีนดังกล่าวไปฉีดในช่วงมกราคม หรือต้นปีหน้า ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วย” และรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ก็จะได้นำไปต่อยอด เพื่อบริหารจัดการตามแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และจะได้นำผลงานเสนอเพื่อเข้าชิงรางวัลในปึต่อไป นายพิชัย กล่าว.///////นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »