ทส. ปลื้ม 2 ปี BEDO ดึงการมีส่วนร่วม บนฐานรากของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น กู้วิกฤติเศรษฐกิจ

0
(0)
image_print

วันนี้ (17 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเผยแพร่ผลงาน สพภ. ประจำปี 2562 – 2563 ภายใต้แนวคิด “The Power of Collaboration” พลังแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานของ BEDO และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กว่า 30 ชุมชนทั่วประเทศ

โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (Biodiversity-Based Economy Development Office : BEDO, เบโด้) และนางสาวธัญลักษณ์ เจริญปรุ กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพภ. พร้อมด้วย ชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ทางเพจ Facebook : BEDO Thailand

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้ชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่ง สพภ. หรือ BEDO นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักความหลากหลายทางชีวภาพและนำทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ ที่สำคัญ คือ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอีกหลายภาคส่วน เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่ตนเองหรือชุมชนมีอยู่ ตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเก็บรวบรวม จัดทำเป็นฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย พัฒนา และต่อยอดในอนาคต

พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำ ถึงความโชคดีของประเทศไทยและชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การมีทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญ อย่างเช่น สมุนไพร หรือพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่ง BEDO และหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ต้องช่วยกันคิดและร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนา ข้อได้เปรียบนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยต้องบริหารงานแบบยืดหยุ่นแต่ไม่หย่อนยาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ร้อนให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำมาสู่ความร่วมมืออันดีในการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ “งานเผยแพร่ผลงาน สพภ.” แบ่งออกเป็น 4 ธีมย่อย ได้แก่ 1. Power of Community (พลังของชุมชน) 2. Power of MNRE Cooperation (พลังความร่วมมือในเครือข่ายทส.) 3. Power of BioEconomy (พลังในการประกอบธุรกิจให้ยั่งยืน) และ 4. Power of Networking (พลังของเครือข่าย) โดยแต่ละธีมจะนำเสนอเรื่องราวและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำฐานข้อมูล การสร้างการมีส่วนร่วม และการนำเสนอกิจกรรมที่สามารถเชื่อมต่อกับภารกิจขององค์กรภาคีต่างๆ ตลอดจนการจัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการ LIVE สด พร้อมรับชมผลิตภัณฑ์ชีวภาพของชุมชน จำนวนกว่า 193 รายการ จาก 30 ชุมชนทั่วประเทศ อาทิ น้ำผึ้งลำไย จ.ลำพูน ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ ผ้าย้อมครามสกลนคร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการเสวนา ในหัวข้อ BCG Model สร้างรายได้ เพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2564 ได้ทางเพจ Facebook : BEDO Thailand


ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »