พังงา-พาณิชย์พังงาจัดโชว์อัญมณี 11จังหวัดภาคใต้ที่ศุนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง

0
(0)
image_print


ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการจัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพทางการค้าอัญมณีแห่งท้องทะเลใต้ รวมอัญมณีที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ใน 11 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพังงา ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์11จังหวัดภาคใต้ ผู้ผลิตและผู้ค้าอัญมณี เครื่องประดับ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม ซึ่งมีการเดินแบบโชว์เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดอย่างสวยงาม สร้างความสนใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม พาณิชย์จังหวัดพังงา กล่าวว่า ในปัจจุบันรายได้จากภาคการเกษตรปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาราคาพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของภาคใต้ราคาตกต่ำ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้สำคัญของภาคใต้ลดลงอย่างมาก ดังนั้น ตามนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ประกอบด้วยการพัฒนาภาคเกษตร โดยการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาคุณภาพและมารตฐานธุรกิจบริการจากสภาพเศรษฐกิจของภาคใต้การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ และการพัฒนาสินค้ารวมถึงบริการตามศักภาพให้สอดคล้องกับพื้นที่ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต แนวคิด ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เข้าสู่ภูมิภาคมากขึ้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา จึงจัดโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจของภาคใด้ให้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสร้างการรับรู้ ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สอดรับกับสถานการณ์การส่งเสริมการตลาดยุคใหม่แบบ New Normal สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »