1

อธิบดีกรมโยธาฯ เป็นพยานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก

อธิบดีกรมโยธาฯ เป็นพยานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ระหว่างมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นพยานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบัณฑูร ล่ำซำ รองประธานมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมลงนาม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นพยาน นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาด้วย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขอเชิญมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ และมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานร่วมในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ