1

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวบุษบา เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลสบสาย โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ