กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จับมือหน่วยงานภาคีเครือข่าย เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 เตรียมพร้อมช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

3
(2)
image_print

เมื่อ 17 มี.ค. 66,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 /ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จัดพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ณ บริเวณศาลาโอฬาร ร.15 พัน.1 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รวมจำนวน 6 หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อสนองการปฏิบัติงานตามนโยบายของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแผนการบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดการประสานสอดคล้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยมี นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ห้วงฤดูร้อน และพบว่าได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ก็เริ่มมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จะประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค ในสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบมากขึ้นในหลายพื้นที่ โดยในทุกๆปีเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศของประเทศไทยนั้นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณน้ำเริ่มลดลง และฝนทิ้งช่วง เป็นเหตุให้สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างมากขึ้น และส่งผลกระทบถึงด้านเกษตรกรรมอีกด้วย ตามนโยบายของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ที่ให้ความสำคัญและมุ่งหวังในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เบาบางลงจากความเดือดร้อน และผลกระทบในสถานการณ์ภัยแล้ง

ด้านนาย นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธี กล่าวว่า “ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนสำคัญยิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยในห้วงนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ภัยแล้งกำลังเกิดขึ้นกับทุกภูมิภาคของประเทศ และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและกระจายหลายพื้นที่ ฉะนั้น เราจะต้องมีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สำหรับ โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 ถือเป็นโครงการสำคัญยิ่งโครงการหนึ่งที่กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยร่วมกับกลุ่มบริษัทการปริโตเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด (มหาชน)/ กรมทรัพยากรน้ำ/ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ การประปาส่วนภูมิภาค/ รวมถึงหน่วยงานภาคีเครื้อข่ายอื่นๆ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันเวลาตลอดจนมีการประสานการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย และทุกภาคส่วนในพื้นที่ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า ทหารและเจ้าหน้าที่ของทุกภาคส่วนพร้อมอยู่ เคียงข้างประชาชนเสมอ และพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสต่อไป

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 3 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 2

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
3 (1 vote)

Leave a Reply

Translate »