พังงา รองนายกรัฐมนตรีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณลงพื้นที่

0
(0)
image_print

พังงา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการฝ่ายคลองกะปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง ประกอบกับ โครงสร้างเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ที่ 20 มีนาคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลาเอนกประสงค์ทศบาลตำบลท่านา ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการฝ่ายคลองกะปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมเนียม บำรุงนายอำเภอกะปง พร้อมข้าราชการ ประชาชนให้การตอนรับ โดยทางคณะรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ ชาวจังหวัดพังงา และร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมบรรยาย สรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในด้านทรัพยากรน้ำ เป็นอย่างมาก ทั้งการพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความผาสุกให้เกิด กับพี่น้องประชาชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือพี่ น้อง ประชาชน ในพื้นที่ในระยะเร่งด่วน และวางแนวทางให้เกิดความยั่งยืน พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตาม กำกับ หน่วยงานให้ดำเนินการ ตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565 / 2566 อย่างเคร่งครัด 2. จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และรายงานผลต่อ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อใช้ประกอบการ กำหนดเป้าหมาย ของการแก้ไขปัญหา ในแผนแม่บทลุ่มน้ำ 3.กรมชลประทาน สำรวจ พื้นที่เสี่ยง ขาดแคลนน้ำ และ เตรียมแผนรับมือให้ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้ง จัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อป้องกัน การขาดแคลนน้ำและรองรับความต้องการน้ำ ในนาคต เพื่อยกระดับความมั่นคง ด้านน้ำในพื้นที่ 4.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชน ทราบถึง สถานการณ์
อุทกภัย ภัยแล้ง การช่วยเหลือประชาชน และ แหล่งน้ำสำรอง เพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างต่อเนื่องท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า รัฐบาลมีเป้าหมายในการทำงานโดยยึดความผาสุกของประชาชน เป็นสำคัญ เมื่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกท่านมีความมั่นคงปลอดภัย ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่เข้มแข็งปราศจากโรคภัย เป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลพัฒนาประเทศ มีความมั่นคง และยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย

ทางด้าน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ทางข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพังงาทุกคน รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้ ของจังหวัดพังงา เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคใต้และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ในวันนี้ ซึ่งจังหวัดพังงาตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน มีพื้นที่ทั้งหมด 4,170.885 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,606,803.125 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของภาคใต้และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศไทย โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 321 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 267,642 คนจากลักษณะภูมิประเทศจังหวัดพังงา ซึ่งประกอบด้วยภูเขาและทะเล ทำให้ราษฎรประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง ประกอบกับ โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับ ภาคเกษตรกรรม ประมง และการค้าส่ง ค้าปลีก เป็นสำคัญพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ระบบชลประทานจึงมีความจำเป็นต่อพื้นที่ทางการเกษตร โดยทาง นายนพพล ประกอบแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา จึงได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการฝ่ายคลองกะปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ร่วมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากซึ่งทรงพระราชทานให้แก่ชาวจังหวัดพังงานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวพังงาอย่างหาที่สุดมิได้

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »