นครปฐม คณะอนุกรรมการโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสู่สากล (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมเกาะลัดอีแท่น

0
(0)
image_print

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่

โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสู่สากล (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมเกาะลัดอีแท่น (ร้านจิราวรรณเบญจรงค์) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ หัวหน้าคณะกำกับการลงพื้นที่ติดตามโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย

พร้อมด้วย นางวัชรี สงวนศักดิ์โยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวจินนา ตันศราวิพุธ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และคณะจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนำโดย นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางอลงกรณ์ จารุธีรนาท ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจวัฒนธรรม นายธีรพล คูรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรม นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางลินดา ภูถุ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวชนิดา พรหมผลิน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายศรัญ ลิ้มสกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวรัฐพร พวงบุปผา นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายปัณณฑัต กฤชชัยพฤกษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลไร่ขิง พร้อมด้วยกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลไร่ขิง นายเอกวิทย์ นวเศรษฐ์ คณะทำงานชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) นายสุดจิตร์ มรรคเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง นายอภิมุข ชูเทียน ผู้ประกอบการร้านจิราวรรณเบญจรงค์ นางจิราวรรณ ชูเทียน ผู้ประกอบการร้านจิราวรรณเบญจรงค์ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากฯ

​สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนิน “โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Communitry Cultural Product of Thailand : CCPOT) สู่สากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด เป็นการลดต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเทศในภาพรวมตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

​จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาต่อยอดโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม มาผสมผสานทำให้เกิดชิ้นงานที่มีคุณค่า มีเรื่องราววิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สรรค์สร้างงานวัฒนธรรมลงไปในผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งได้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในจังหวัด จำนวน กว่า 100 รายการ ใน 10 ชุมชนคุณธรรมในจังหวัดนครปฐม

​โดยได้รับการคัดเลือกจำนวน 62 รายการ ได้แก่ ระดับเอกจำนวน 1 รายการ และระดับโทจำนวน 61 รายการ โดยในวันนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ในการติดตามโครงการฯ และศึกษาดูงานร้านจิราวรรณเบญจรงค์ โดยได้รับการคัดเลือก CCPOT ระดับเอก “ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ ชุดถาดวางของว่าง (มาลัย) ภายในการงานประกอบด้วยการสาธิต และการบรรยายความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ฯ และชุมชน โดยประธานพร้อมคณะจากสำนักงานสภาพัฒน์ฯ และคณะทำงานจากกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค์ไทย โดยนายอภิมุข ชูเทียน ผู้ประกอบการฯ ได้สาธิตการทำเบญจรงค์ ณ แหล่งผลิต จากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมร้านจิราวรรณเบญจรงค์

จากนั้นเมื่อมาถึงวัดท่าพูด ผู้บริหารโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ได้นำชุดรำกลองยาวโดยอาจารย์และนักเรียนได้รำกลองยาวต้อนรับคณะการติดตามโครงการฯ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และยกระดับ Soft power ของไทยในระดับสากล ผ่านสื่อ และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยก่อนการประชุม นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้นำเยี่ยมชมและนำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยระดับเอก และระดับโท ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) ชุดถาดวางของว่าง (มาลัย) , แยมส้มโอ และเปลือกส้มโอแช่อิ่ม (คุณรัดเกล้า มีกุล) ชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณาราม (คุณจงดี เศรษฐอำนวย , คุณขนิษฐา พินิจกุล) และชุมชนคุณธรรมวัดงิ้วราย (คุณอ่อน พุ่มพวง) จากนั้นเป็นการประชุมเพื่อรับชมวีดิทัศน์ ร้านจิราวรรณ เบญจรงค์ โดยนายอภิมุข ชูเทียน ผู้ประกอบการฯ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ “ชุดถาดวางของว่าง (มาลัย)” และ “ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น)” นำเสนอโดย นายเอกวิทย์ นวเศรษฐ์ คณะทำงานชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) บรรยายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและการประสานความร่วมมือของชุมชน จากนั้น นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้บรรยายภาพรวม และเรียนเชิญหัวหน้าคณะกำกับการลงพื้นที่ติดตามฯ ซักถาม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

​กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Communitry Cultural Product of Thailand : CCPOT) สู่สากล” โดยการนำโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural product of Thailand : CPOT) และโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการในชุมชน มาอย่างต่อเนื่องแล้วทั่วประเทศ มาพัฒนาต่อยอดลงสู่ระดับชุมชนในวงกว้างเป็นการใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยการบูรณาการทุนวัฒนธรรมและทุนชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ การคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศ กลายเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยต้นแบบที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ความรักความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดรากวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »