ไม่ง้อรถเกี่ยวข้าว ย้อนยุคลงแขก เอามื้อเอาวัน ตีข้าวแบบโบราณ

0
(0)
image_print

อำเภอลับแล อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “เพื่อนพ้องน้องพี่ เอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว”


เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ พื้นที่แปลง นายวิเศษ เพียซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ด่านแม่คำมัน น.ส.นรินทร์ธร ท่าข้าม พัฒนาการอำเภอลับแล พร้อมด้วยเครือข่ายโคกหนองนาโมเดล ผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ร่วมกิจกรรม “เพื่อนพ้องน้องพี่ เอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนนายวิเศษ เพียซ้าย โดยดำเนินการเกี่ยวข้าวในแปลงพื้นที่โครงการฯ


ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” ประยุกต์สู่การปฏิบัติ โคก หนอง นา โมเดล เป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »