จัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำและหญ้าแฝกบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ดินและป่า.

5
(1)

ที่บ้านกลอเซโล และจุดชมวิวกลอเซโล บ้านกลอเซโล หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานโครงการปลูกป่าต้นน้ำและหญ้าแฝกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ และคณะทำงานบูรณาการร่วมเกษตรกรบ้านกลอเซโล และเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้จัดทำ


สำหรับกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำและหญ้าแฝกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และสร้างความร่วมมือ ร่วมใจใน “โครงการปลูกป้าต้นน้ำและหญ้าแฝกในพื้นที่จังหวัดแม่ช่องสอน” อันได้แก่ เกษตรกร ชุมชน ภาคราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 5,000 และหญ้าแฝก จำนวน 100,000 กล้า ณ บริเวณแปลง
ปรับระบบบ้านกลอเซโล และจุดชมวิวกลอเซโล บ้านกลอเซโล หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

ภาพ/ข่าว วิรัตน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »