เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจับมือพม.หลายหน่วยงานมอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ 828 หลังเทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

0
(0)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 จำนวน 2 หลัง ในการนี้ นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายชูชาติ คำมา นายอำเภอเกาะคา/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา นางฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางและ นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง หน่วยงาน พม.ลำปาง นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง /ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีมอบฯ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง จำนวน 3,000 บาท และมีส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐ และจิตอาสาเข้าร่วมพิธีฯ ด้วย

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยซ่อม – สร้างที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เกิดความเสียหาย เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในปีนี้ จะได้มอบบ้านให้กับราษฎรตามโครงการดังกล่าว โดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รวมทั้งจังหวัดจำนวน 26 หลัง รวมเป็นเงิน 1,300,000.- บาท ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับโครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในปี 2565 ทั้งสิ้น 828 หลัง

สำหรับอำเภอเกาะคา เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย จำนวน 2 หลัง หลังละ 50,000.- รวมเป็นเงิน 100,000.- บาท ได้แก่

  1. นายนวล เป๊กตะนะราษฎรบ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  2. นายสีวรรณ ลิลา บ้านเลขที่ 91/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
    พร้อมทั้งได้มอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องอุปโภค – บริโภค หม้อหุงข้าว และผ้าห่ม

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้รับความร่วมมือจากอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »