ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประเมินผลการจัดการศึกษาช่วงแพร่ระบาดของโควิด 19

0
(0)
image_print

วันนี้ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ สำนักงานตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (สพป.สงขลา เขต 2) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ได้กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพครูในห้วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ว่า สพป.สงขลา เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำทีมโดย นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดโครงการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานรูปแบบคลินิกนิเทศออนไลน์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนในสังกัดที่มีจำนวนโดยประมาณ จำนวน 1,640 คน โดยเปิดคลินิกนิเทศออนไลน์ 10 คลินิก มี คลินิก การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ฐานสมรรถนะ,หลักสูตรสมรรถนะปฐมวัย สู่การเตรียมเด็กพร้อมเผชิญโลกยุค Disruption, การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกต่ำกว่าระดับ ดี, การประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning และการใช้เครื่องมือออนไลน์,โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว,การจัดการเรียนรู้ Active learning ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน, การประกันคูณภาพภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา, โรงเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่นวัตกร, วิทยาการคำนวณ Coding ด้วย basic Scartch และ คิดเชิงบวก เด็กพิเศษเรียนรวม โดยมีครูในสังกัดสนใจลงทะเบียนร่วมโครงการฯจำนวนมาก และสามารถการต่อยอดโครงการเพื่อส่งต่อผู้เรียนในปีการศึกษาหน้า
จัดประชุมนิเทศออนไลน์ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 2-3 พ.ค.แก่เพื่อครู สร้างกำลังใจ ไขข้อช้องใจ สนองความต้องการการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการให้ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นพลังผลักดันสู่การพัฒนาสู่นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลของการพัฒนาคุณภาพของครู ที่สามารถนำไปสู่ กระบวนการ PLC ดำเนินการตามความเหมาะสมกับบริบท เป้าหมายที่สำคัญ ผู้เรียนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่เป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนให้เกิดความองค์ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อนครูรอบข้าง เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความความรู้ ความเข้าใจ และคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการโครงการฯจะเห็นผลความสำเร็จต่อเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้เรียน และ ชาว สพป.สงขลา เขต 2 เตรียมความพร้อมขับเคลื่อน ด้านความปลอดภัย ผู้เรียน – ครู เข้าถึงวัคซีน มาตรการป้องกัน การพานักเรียนเข้าระบบการศึกษา ระบบช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ท่ามกลางความปลอดภัย โดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐาน เพื่อเปิดเทอมในวันที่ 17 พ.ค.นี้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »